ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ (ΤΕΥΔ) για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΕΙΚ Αθήνας και της κεντρικής εισόδου της έδρας του ΕΙΚ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin